Overslaan en naar de inhoud gaan
Image

Plattegronden

Image
Image

Ligging

Image

Gemeentelijke verkoopvoorwaarden

 1. De grondexploitant onderschrijft het maatschappelijke belang dat de middeldure huurwoningen (€ 750. - € 1.000, per maand) langjarig beschikbaar blijven als middeldure huurwoning. De grondexploitant is verplicht om de middeldure huurwoningen gedurende 15 jaar als middeldure huurwoning beschikbaar te houden, alsmede de middeldure huurwoning als zodanig te (doen) gebruiken gedurende deze periode. Het is de grondexploitant derhalve niet toegestaan de middeldure huurwoningen boven de aanvangshuurprijs (verhoogd met CPI) te verhuren dan wel uit te ponden, individueel te vervreemden of kadastraal te splitsen. Aanpassing vindt plaats op basis van de reeks CPI Alle huishoudens (basisjaar is 2015).  
   
 2. De termijn van 15 jaar vangt aan drie jaar na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning die de bouw van de woning mogelijk maakt. Op verzoek van de grondexploitant kan de termijn eerder aanvangen als de grondexploitant, op verzoek van de gemeente voorzien van een accountantsverklaring, aantoont dat er eerder een huurovereenkomst is ingegaan.  
   
 3. Het hiervoor in lid 1 genoemde vervreemdingsverbod geldt niet voor verkoop aan een opvolgende eigenaar/belegger die de woningen als middeldure huurwoning verhuurt. De grondexploitant is in dat geval verplicht om de gemeente vooraf toestemming te vragen voor verkoop en het concept van de akte van levering te overleggen ter accordering, opdat de gemeente kan controleren dat het bepaalde inzake de middeldure huurwoningen hierin is opgenomen.  
   
 4. De grondexploitant geeft bij oplevering van het Project een overzicht van de aanvangshuurprijzen, op verzoek van de gemeente voorzien van een accountantsverklaring, die de gemeente toetst aan het bepaalde in deze overeenkomst en waaruit de gemeente kan afl eiden dat gemaakte afspraken worden nageleefd.  
   
 5. Bij overtreding van de hiervoor in de leden 1, 2, 3 en 4 opgenomen bepalingen is de grondexploitant een boete van € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro), per overtreding per verkochte/duurder verhuurde woning verschuldigd aan de gemeente; te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders, met dien verstande dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling zal zijn vereist.  
   
 6. Indien de grondexploitant tot vervreemding van de (ondergrond) van de middeldure huurwoningen overgaat of in geval van vestiging van een beperkt genotsrecht en/of verlening van een persoonlijk gebruiksrecht, is de grondexploitant verplicht de in de leden 1, 2, 3, 4 en 5 opgenomen bepalingen, alsmede de onderhavige bepaling, aan respectievelijk de verkrijger, beperkt gerechtigde of gebruiker op te leggen als verplichtingen jegens de gemeente, door het bepaalde in genoemde artikelen woordelijk op te nemen in de akte van levering of vestiging of in de overeenkomst over het gebruik, waarbij de grondexploitant namens en ten behoeve van de gemeente het recht aanvaardt om zich tegenover de verkrijgers, beperkt gerechtigden of gebruikers op genoemde artikelen te beroepen.  
   
 7. Op gelijke wijze als in het vorige lid bepaald, zal de grondexploitant bij vervreemding, vestiging van een beperkt genotsrecht en/of verlening van een persoonlijk gebruiksrecht van respectievelijk de verkrijger, beperkt gerechtigde of gebruiker bedingen, bij wijze van derdenbeding ten behoeve van de gemeente, dat de verkrijger, beperkt gerechtigde of gebruiker zowel het bepaalde in de leden 1, 2, 3, 4, 5 en 6 alsmede de onderhavige bepaling bij vervreemding, vestiging van een beperkt genotsrecht en verlening van een persoonlijk gebruiksrecht aan respectievelijk de verkrijger, beperkt gerechtigde of gebruiker zal opleggen als verplichtingen jegens de gemeente, door het bepaalde in genoemde artikelen woordelijk op te nemen in de akte van levering of vestiging of in de overeenkomst over het gebruik, waarbij elke opvolgende persoon, die tot vervreemding, vestiging van een beperkt genotsrecht of verlening van een persoonlijk gebruiksrecht overgaat, namens en ten behoeve van de gemeente het beding aanneemt.  
   
 8. Bij overtreding van de hiervoor in de leden 6 en 7 bepaalde is de grondexploitant, die tot vervreemding, vestiging van een beperkt genotsrecht of verlening van een persoonlijk gebruiksrecht overgaat, een boete van € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro) per overtreding per verkochte/duurder verhuurde woning verschuldigd aan de gemeente; te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders, met dien verstande dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling zal zijn vereist.  
   
 9. De levensloopgeschikte woningen dienen te voldoen aan de richtlijnen voor levensloopgeschikte - woonruimten van de huisvestingsverordening Beuningen 2020.  
   

  Disclaimer: Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. De definitieve gemeentelijke verkoopvoorwaarden worden opgenomen in de koopovereenkomst en de leveringsakte.